1. Home
  2. Antidiscriminatiebeleid

Antidiscriminatiebeleid

Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer

Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer is van mening dat iedereen gelijke kansen verdient. Dus ook bij het vinden en behouden van een baan. De bedrijfsvoering van Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer is er daarom op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit.

Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie gerelateerd zijn. Wij beoordelen geschiktheid voor een functie naar iemands vaardigheden, competenties en talenten.

Wat verstaat Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer onder discriminatie?

Onder discriminatie verstaat Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer het anders behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van (persoonlijke) kenmerken, zoals godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd.

Wat is de verantwoordelijkheid van Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer als werkgever?

Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer zet zich als werkgever ervoor in om een veilig werkklimaat te creëren waar men elkaar te allen tijde door alle lagen met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt.

Tevens zet Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer zich er als werkgever voor in dat haar werknemers het standpunt van Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer inzake discriminatie kennen, weten dat Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer discriminatie niet zal accepteren en dat zij zich door Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende verzoeken. Daarom informeren wij onze werknemers in het herkennen en tegengaan van discriminatie bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Handelen door de werknemers?

Werknemers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers en huurders met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend. Indien de werknemer twijfelt kan hij/zij voor overleg terecht bij een direct leidinggevende.

Huurbeleid

Ons volledige huuraanbod staat vermeld op onze website. Bij de verhuur van woningen hanteren wij voor alle (kandidaat-)huurders voornamelijk financiële- huurvoorwaarden. Bij de toewijzing van een huurwoning maken wij geen gebruik van wachtlijsten. Om de financiële positie van een kandidaat-huurder te kunnen bepalen, vragen wij de originele inkomensgegevens van de werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenverstrekker. Deze worden door ons geverifieerd bij de organisatie die de inkomensgegevens heeft verstrekt. Als een kandidaat-huurder over onvoldoende inkomen beschikt, of niet in staat is de juiste informatie aan te leveren, kan een aanvraag voor een bezichtiging -met als doel om de woning te huren- zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Leveranciers

Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer vindt het niet alleen belangrijk dat zij zelf en haar opdrachtgevers zich committeren aan een antidiscriminatiebeleid, maar verlangt dit tevens van partijen die diensten aan Hoekstra Makelaardij en Vastgoedbeheer willen verlenen.

Klachtenprocedure

Op onze website staat een online klachtenprocedure beschreven hoe te handelen wanneer een organisatie of individu een klacht bespreekbaar wil maken.

Indien een medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn direct leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie.